Hitta ord
 

Start
Nyheter
Dataprogram
MG Material
Om Maj-Gun J.
MG-kedjor
LS
Support/Kontakt
Fortbildning

Ladda hem

Beställning


Hitta Ord är ett läsprogram för Windows 95/98, men som också fungerar i Windows 2000 och Windows XP.  Programmet har funnits i såväl DOS- som tidigare Windowsversioner. 

Hitta Ord utgörs av ett grundprogram till vilket man väljer olika böcker/bokfiler. Följande bokfiler finns:

Ord - (alla stadier) för lästräning och diagnostisering av helord.
Orddel - (alla stadier) för lästräning av ordsegment som onset, rime, prefix och suffix.
Fras - (från mellanstadiet)
Ordkunskap M - under utveckling.
Ordkunskap H (för högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildningen)

Varje bokfil består av 20 systematiskt uppbyggda övningar i varierande svårighetsgrad. Varje övning består i sin tur av 22 ord.

Hitta Ord har tre möjliga presentationssätt av ett ord eller en orddel; visuell, auditiv och både visuell/auditiv. Efter presentationen ska eleven avgöra om ordet/orddelen finns eller inte finns bland ett antal visade ord eller orddelar genom att klicka på det relevanta ordet/den relevanta orddelen eller klicka på Finns-Ej-knappen. Beslutstiden registreras.

Vid visuell presentation exponeras ordet eller en orddel på skärmen föregånget av en fixpunktmarkering. Exponeringstiden är anpassbar efter den enskilde eleven. Eleven väljer en exponeringstid mellan 50 ms och 5000 ms. Eleven bestämmer vidare om denna exponeringstid ska användas på alla ord i övningen eller om datorn ska anpassa tiden efter hur eleven lyckas med att läsa orden korrekt. Det senare kallas för automatisk tidsstyrning, vilket betyder att datorprogrammet minskar exponeringstiden om eleven lyckas bra med läsningen av orden och ökar exponeringstiden om eleven lyckas mindre bra med läsningen.

I den auditiva presentation kan man använda såväl talsyntes som digitaliserat tal.

I den auditiva/visuella presentationen kommer först den auditiva presentationen sedan den visuella, vilken visat sig vara den ordning som gett bäst effekt vid lästräning.

När eleven arbetat klart med en övning kan man få upp en överskådlig resultatsammanställning både över de ord/de orddelar som eleven läst rätt och de ord/de orddelar som eleven läst fel samt om eleven begärt repetition av ordet/orddelen. Förutom exponeringstid per ord/per orddel redovisas vilken beslutstid eleven använt för varje enskilt ord/orddel. Att läsa bra handlar om att läsa såväl rätt som snabbt. Bristfällig automatisering ger sig till känna genom en lång beslutstid.

Övningarna har poänggivning, som baserar sig på antal rätt lästa ord/orddelar, antal fel lästa ord/orddelar, vald exponeringstid, beslutstid, svårighetsgrad samt användning av feedback/hjälp. Användning av feedback/hjälp leder till att poängen blir något reducerad. Poängen är olika för de tre presentationssätten. Mest med poäng ger den auditiva, och därefter kommer den visuella. Minst med poäng ger den auditiv/visuella, som bör vara lättast, eftersom eleven då har tillgång till både auditiv och visuell feedback.

Till programmet hör loggar, där det registreras hur eleverna klarat av att läsa orden/orddelarna samt hur eleverna använt feedback-tangenterna/knapparna. Läraren kan sålunda i efterhand se hur eleven arbetat med övningarna. I loggarna kan man lätt och överskådligt få statistik på medelvärden, spridning och frekvens på såväl totala antalet resultat som på markerade delresultat.

Till programmen finns protokollistor, där eleven kan skriva in när övningen gjordes, vilken exponeringstid som använts och elevens slutliga poäng.

Vissa av övningarna utgörs av diagnoser i syfte att utröna om en elev tenderar att läsa en viss sorts fel, t ex utelämningar, omkastningar, tillägg eller förväxlingar. Diagnoserna 10-12 har varit effektiva när det gäller att visa om eleven har benägenhet att göra omkastningsfel. Det finns också diagnoser som prövar om en elev hellre läser rätt i början av ett ord än i slutet och vice versa. Till diagnosen b-d-p finns läsövningar, där bara den ena av dessa "svåra", lätt förväxlingsbara (både fonologiskt och ortografiskt) konsonanter tränas medan de andra är borttagna. Det går även att lästräna på fraser.

 

ORD
Övn. 1: Småord på två bokstäver.

Övn. 2: Småord på två och tre bokstäver.

Övn. 3: Småord på tre bokstäver.

Övn. 4: Ord på fyra bokstäver.

Övn. 5: Ord på fem och sex bokstäver.

Övn. 6: Ord på sju till nio bokstäver.

Övn. 7: DIAGNOS;orden börjar eller slutar likadant

Övn. 8: Orden börjar likadant.

Övn. 9: Orden slutar likadant.

Övn. 10: DIAGNOS;utelämn,förväxl,omkast.

Övn. 11: DIAGNOS;utelämn,förväxl,omkast.

Övn. 12: DIAGNOS;utelämn,tillägg,ljudstavn,omkast.

Övn. 13: DIAGNOS;b-d-p.

Övn. 14: b-ord; ej d och p, en vokal konstant.

Övn. 15: b-ord; ej d och p, en vokal konstant.

Övn. 16: d-ord; ej b och p, en vokal konstant.

Övn. 17: d-ord; ej b och p, en vokal konstant.

Övn. 18: p-ord; ej b och d, en vokal konstant.

Övn. 19: p-ord; ej b och d, en vokal konstant.

Övn. 20: Övning 20: DIAGNOS;u-y-ö.

Tillbaka

 

ORDDEL
Övning 1: a rimbitar (rime).

Övning 2: i rimbitar (rime). rimbitar (rime).

Övning 3: y rimbitar (rime).

Övning 4: u rimbitar (rime).

Övning 5: ä rimbitar (rime).

Övning 6: o rimbitar (rime).

Övning 7: e rimbitar (rime).

Övning 8: å rimbitar (rime).

Övning 9: ö rimbitar (rime).

Övning 10: a - i rimbitar (rime).

Övning 11: a - i - y rimbitar (rime).

Övning 12: ä - o rimbitar (rime).

Övning 13: ä - o - u rimbitar (rime).

Övning 14: e - ö rimbitar (rime).

Övning 15: a - å - ä rimbitar (rime).

Övning 16: e - i - ä rimbitar (rime).

Övning 17: y - u - ö rimbitar (rime).

Övning 18: KK - KKK, konsonanter som

startbitar (onset).

Övning 19: Ändelser.

Övning 20: Förstavelser.

Tillbaka

 

FRAS
Övn. 1: Vilket ord passar in i frasen?

Övn. 2: Vilket ord passar in i frasen?

Övn. 3: Vilket ord passar in i frasen?

Övn. 4: Vilket ord passar in i frasen?

Övn. 5: Vilket ord passar in i frasen?

Övn. 6: Vilket ord passar in i frasen?

Övn. 7: Vilket ord passar in i frasen?

Övn. 8: Vilket ord passar in i frasen?

Övn. 9: Hur är djur enligt folktro?

Övn. 10: Vilken kroppsdel passar in?

Övn. 11: Kroppsdelar beskriver känslor, A1.

Övn. 12: Kroppsdelar beskriver känslor, A2.

Övn. 13: Kroppsdelar beskriver händelser, B1.

Övn. 14: Kroppsdelar beskriver händelser, B2.

Övn. 15: Uttrycksfulla ordspråk, C1.

Övn. 16: Uttrycksfulla ordspråk, C2.

Övn. 17: Uttrycksfulla ordspråk, D1.

Övn. 18: Uttrycksfulla ordspråk, D2.

Övn. 19: Internationella ordspråk.

Övn. 20: Internationella ordspråk..

Tillbaka

 

Ordkunskap H
Övn. 1: Vad betyder ordet? a-ord

Övn. 2: Vad betyder märkt ord i meningen?

Övn. 3: Vad betyder ordet? i-ord

Övn. 4: Vad betyder märkt ord i meningen?

Övn. 5: Vad betyder ordet? o- och u-ord

Övn. 6: Vad betyder märkt ord i meningen?

Övn. 7: Vad betyder ordet? e-, y- och ö-ord

Övn. 8: Vad betyder märkt ord i meningen?

Övn. 9: Vad betyder ordet? å- och ä-ord

Övn. 10: Vad betyder märkt ord i meningen?

Övn. 11: Vad betyder ordet? b- och f-ord

Övn. 12: Vad betyder märkt ord i meningen?

Övn. 13: Vad betyder ordet? r- och k-ord

Övn. 14: Vad betyder märkt ord i meningen?

Övn. 15: Vad betyder ordet? d- och l-ord

Övn. 16: Vad betyder märkt ord i meningen?

Övn. 17: Vad betyder ordet? g- och t-ord

Övn. 18: Vad betyder märkt ord i meningen?

Övn. 19: Vad betyder ordet? p- och s-ord

Övn. 20: Vad betyder märkt ord i meningen?

Övn. 21: Vad betyder ordet? v-, h- och j-ord

Övn. 22: Vad betyder märkt ord i meningen?

Övn. 23: Vad betyder ordet? m-, n-, c- och z-ord

Övn. 24: Vad betyder märkt ord i meningen?

Tillbaka