Forskning flash-cardträning

Länk till doktorsavhandling med Läs-Skriv:
http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/nyhetsvisning/datoriserad-traningsmetod-i-lasflyt-och-stavning-.cid115431

Länk till examensarbete med Hitta Ord:
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:537552/FULLTEXT01.pdf

Länk till holländsk rapport om avkodning där tidspressad flash-cardträning jämförs med ej tidspressad:
http://members.ziggo.nl/karel.vandenbosch/documents/1995_Bosch_etal_RRQ_Poor_Readers’_Decoding_Skills.pdf

Ytterligare länk till holländsk rapport om avkodning med flash-cardmetoden:
http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1007921805360#page-1